Obec Přezletice


Plán kompletní likvidace odpadů v Přezleticích

Kam s vaším odpadem?

Využitelné složky odpadu

Směsný odpad patří do popelnic (zakoupená známka pro vyvážení firmou ASA na OÚ) či do plastových pytlů firmy ASA (zakoupených tamtéž).

Tříděný odpad – papír, plasty, sklo a Tetrapack obaly od nápojů patří do barevně odlišených kontejnerů na tříděný odpad, které jsou na třech místech v Přezleticích (Horní náves, Zahradní a Topolová ul.)

Nebezpečný odpad

Tento odpad je 2x do roka shromažďován na Horní návsi během jarního a podzimního úklidu obce a následně odvezen mobilní sběrnou nebezpečného odpadu. Tímto odpadem jsou zbytky rozpouštědel, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky, teploměry, výbojky, upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, spotřební použitý potravinářský olej(smažení, fritování); dále olověné akumulátory a monočlánky (tyto lze bezplatně odevzdat v nákupních centrech, ale i v Normě ve Vinoři). Akce je hrazena z rozpočtu obce Přezletice. Máte-li odpad v jiný termín, informaci o jeho možné likvidaci poskytne Komise životního prostředí v Přezleticích, likvidace je však provedena na vaše náklady. Proto bude jistě pro vás lepší odpad situovat na jaro a podzim.

Prošlé léky, obaly od léků

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovraky

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen tento předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování a sběru či výkupu autovraků (viz Zlaté stránky, internet, info na OÚ). Tuto likvidaci si hradí občan sám.

Seznam zpracovatelů autovraků

Objemný odpad

Dvakrát do roka při jarní a podzimní úklidové akci je na Horní návsi přistaven kontejner pro: kusy nábytku, matrace, pneumatiky, obaly větších rozměrů koberce, tabulové sklo, vany, atd. Tato akce je plně hrazena z rozpočtu obce Přezletice. Potřebujete-li odstranit odpad v jiný termín, info o objednání kontejneru bude na OÚ či webových stránkách Přezletic – likvidaci si hradí občan sám.

Stavební odpad

Tímto odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál, atd. Jeho likvidaci si zajišťuje občan sám na své náklady. Info o možnosti objednání kontejnerů na OÚ či webových stránkách obce.

Kompostovatelný odpad

Každý podle svých možností kompostuje na svém pozemku či zahrádce. Není-li to dostatečné, OÚ Přezletice zajistil pravidelný sběr kompostovatelného odpadu – info na nástěnkách, Zpravodaji, OÚ a webových stránkách obce. Tento sběr je opět plně hrazen z rozpočtu obce Přezletice.

Nekompostovatelný zahradní odpad

Při jarním a podzimním úklidu jsou na vybraných místech k dispozici kontejnery (pořezané stromky, prořezané větve, pokácené keře, atd) – info o jejich umístění je vždy před akcí na nástěnkách, webových stránkách a na OÚ. Akce je též hrazena z rozpočtu obce Přezletice. Dojde-li k nutnosti zlikvidovat objemné větve mimo výše uvedené termíny, je možné si najmout obecní vůz Multicare s obsluhou na odvoz větví, či si objednat kontejner. Toto si opět hradí občan sám. Ceníky prací a kontakty jsou též k dispozici na OÚ (u pracovníka OÚ pana J.Malého) a webových stránkách obce.

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru

Použité výrobky, jako jsou domácí spotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod., elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky, zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či při jarním a podzimním úklidu obce – viz odstavec Nebezpečný odpad.

Praktické rady

Pomoc při likvidaci vašeho odpadu poskytuje Obecní úřad Přezletice na OÚ či webových stránkách – kontakty na objednávky kontejnerů na stavební odpad, velkoobjemový i odpad ze zeleně.


Co dělat, když…

Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na OÚ či komisi ŽP Přezletice. Kontakty na úřední desce či webových stránkách obce. Vidíte někoho ukládat odpad mimo místo k tomu určené? Můžete přímo volat Policii ČR, oznámit na Obecním úřadě nebo Městském úřadě Brandýs n/Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, odpadového hospodářství- tel: 326 909 138 Lze volat i Českou inspekci životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství- tel. 266 79 33 40. Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, popřípadě druh odpadu. Ideální je svědek události či fotodokumentace.

Zdroj informací: Středočeský kraj „Má to smysl, třiďte odpad“, www.stredoceska-kampan.cz